چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

پلان پنجم
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۸  

پلان اول: مـﻰخواهند بلایی را که بر سر اندلس آوردند، بر سر تمام ممالک بیاورند، بـﻪخصوص ممالک شیعه. در جزوات و دستورالعمـﻞهای CIA، پنتاگون، MI6 و سیستـﻢهای جاسوسی خارجی غرب و دشمنان ما چنین آمده است: "باید مملکـﺖهای اسلامی را به اختلاط دختر و پسر و ایجاد روابط و پلورالیسم و لیبرالیسم جنسی تشویق و ترغیب کنیم تا جواﻥها با دین و ارزﺵها و مکتب خود بیگانه باشند و به ما کاری نداشته باشند." چون دین شیعه خیلی خطرناک است، دغدغـﻪهای جوان شیعه را از ایـنکه چـرا در جهان ظلم حاکم است، به این سمت ببرید که چـرا نمـﻰتوانم با فلان دختر ارتباط برقرار کنم! تا دائم فکر و ذهن او مشغول این مطلب باشد. این جوان دیگر برای ما خطری ندارد، بگذارید در دانـشگاههای آﻥها اولین پرسش این باشد که حدود روابط دختر و پسر چـﻪقدر است!

پلان دوم: تو دانـﺶجو هستی، قرار است سنگرهای علمی مملکت را فتح کنی، تو قرار است سعی کنی ببینی در مریخ چه خبر است، اما هنوز در صندلی مقابـﻞات گیر کردﻩای! دانـشجوها و کسانی که اهل علم هستند، کـﻢتر به این چیزها فکر مـﻰکنند. این قضیـﻪای که من مرد هستم و یکی دیگر زن، خیلی عادی است، من وظایف خودم و او هم وظایف خودش، قرار نیست من شصت سال زندگی کنم و دائم در این فکر باشم که چه کسانی زن هستند و چه کسانی مرد! چـﻪطور صحبت کنم! اصلاً چنین بنایی نیست. دغدغـﻪی جوان شیعـﻪای که قرار است در مسیر وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ  قدم بردارد، تبدیل به این شده که دائم به این قضیه فکر مـﻰکند. اکنون جوان ما یا پای تلفن است و یا در خیابان، شب با این رؤیا مـﻰخوابد و صبح با این رؤیا بلند مـﻰشود، که فلانی چه گفت، فلانی چه شد، چه کار کرد، و .... یک مریض روانی است که خودش خبر ندارد. هیچ اثری از انسانیت و ارزﺵها و اعتقادات و آﻥچه ابا عبدالله علیه السلام فرمودند : "زندگی نیست، مگر عقیده و جهاد" در او نیست، و همـﻪی فکرش معطوف ارتباطاﺕاش است. و از اختیار خودش هم خارج است، و ارادﻩی خودش را از دست داده است.

پلان سوم: "زن غربی گمان کرد با ارائه دادن زیبایـﻰها و عریان کردن و آرایش کردن خود، مـﻰتواند قلب مرد غربی را جذب کند، درحالـﻰکه قلـﺐاش را جذب نکرده است، حواسش را جذب کرده است." این جمله، ماحصل یک عمر تلاش و تحقیق رواﻥشناسان غربی و تجربیات و آزمون و خطاهای بسیار بوده است.

پلان چهارم: در دبیرستاﻥها و دانـشگاﻩها، جوهایی ایجاد مـﻰکنند تا کسانی که مقید هستند، مسخره شوند. دختر چادری، پسر محجوب و چشـﻢپاک را مسخره مـﻰکنند. خیلی عجیب است که در یک مملکت شیعه، پسر و دختری که مـﻰگویند اماﻡام علی (علیه السلام) است و مادرم فاطمـﻪی زهراء (سلام الله علیها)، و بعد افتخارش تعداد ارتباطاﺕاش با نامحرم باشد. فکر کنید، ببینید این دو مطلب چگونه در یک فکر و عقل جمع مـﻰشود!

پلان پنجم: یه ذره از روزمرگی ها فاصله بگیریم و نسبت به افکار و رفتارمون حساس تر بشیم ...


کلمات کلیدی: پلان پنجم ،cia