چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

حدود
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۸  

باور کنید اگر حدود را رعایت نکنیم، در زندگی خودمان تأثیر خواهد داشت، تحمل زندگی تلخ خیلی سخت است. خانـﻪای که در آن عشق و محبت و عاطفه نباشد، و طرفین مجبور به تحمل باشند، هر روز این زندگی از صد بار مردن در روز سخـﺖتر است. چنین زندگـﻰای برای خودت درست نکن، عاقبت جوان شیعـﻪای که پاﻯبند به قوانین و مقررات شرعی در ارتباط با نامحرم نباشد، و به سمت لیبرالیسم و همـﻪخواهی و تنوﻉگرایی رود بسیار تلخ است، این را از سی سالـﻪها و چهل سالـﻪها بپرسید، و تحقیق کنید. ببینید کسانی که عفت و عفاف خود را حفظ کردﻩاند چه لذتی از زندگی خود مـﻰبرند و وقتی وارد خانه مـﻰشوند، تمام خستـگی از تـﻦشان خارج مـﻰشود، چه خانوادﻩی با محبتی! چه سفرﻩی بامحبتی! چه زندگی و تفریح خوبی! همه چیزشان ردیف است. و آﻥ که رعایت نکردﻩ، وقتی شب وارد خانه مـﻰشود و زن خود را با دویست زن دیگر که از صبح دیده، و آن همه جذابیـﺖهای مختلف مقایسه مـﻰکند، و جذابیت زن خود را ناچیز مـﻰبیند، ببینید چه اتفاقاتی جلوی بچـﻪها، سر سفره مـﻰافتد!؟

دﻝام مـﻰسوزد، در خیابان مـﻰبینم دختر و پسرهایی که مـﻰخندند، قـﻪقهه مـﻰزنند و در دﻝام اشک مـﻰریزم، که آخرش مـﻰخواهد چه کند!؟ این جامعه مـﻰخواهد چه تعریفی از عشق بیان کند!؟ از عشق ما چه ماند؟ از محبت خانوادگی چه ماند؟ از خانه چه ماند؟ نگرانی من بابت دو مورد است، یکی جوانانی که زندگـﻰهای تلخی خواهند داشت، و دوم امام زمانی که به ما نگاه مـﻰکند، توقع دارد یک مملکت جدی باشیم، سنگرهای علمی و نظامی را بگیریم، و همه جا را فتح کنیم، اما مـﻰبیند جوان ایرانی شیعه که ایـﻦقدر بـﻪاش دل بسته، مشغولیت فکری و دغدغـﻪهاﻯاش فوﻕالعاده پرت است، و از این خفت برای ما بیـﺶتر نیست که فرمودند شیعتنا کونوا لنا زینا، و لا تکونوا شینا، مایـﻪی خفت ما نباشید، مایـﻪی زینت ما باشید.

حجت الاسلام  سید محمد انجوی نژاد


کلمات کلیدی: حدود