چرا حجاب ؟

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد // معاون سازمان سیا :‌ فعلاً پروژﻩای که بخواهیم فکر کنیم ایران مثل عراق است، منتفی است؛ برویم ببینیم آیا مـﻰتوانیم ایـﻦها را بـﻰغیرت کنیم! // شهید مطهری: کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد // توجیه گری بدترین آلت شیطان است // طبق فتوای تمامی مراجع تقلید استعمال طلا (زرد و سفید) برای مردان حرام است

پایاﻥناپذیر بودن تنوﻉطلبی ---» برهم خوردن بنیان خانواده
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٦  

الان سیستم برهم خوردﻩی بنیان خانوادﻩی غربی در مقابل ما کاملاً قابل رؤیت است. شما اگر به سایـﺖها و کتابخانـﻪهای مختلف سر بزنید، و آمار بگیرید، مـﻰبینید سمینارهایی در غرب برگزار مـﻰشود در جهات ایـﻦکه خانواده در غرب ارزش خود را از دست داده است. مرد تقیدی به زن، خانواده و بچـﻪهایش ندارد، و همیـﻦگونه است در مورد زنان. خانه، خانـﻪی سردی است که دو نفر از محل کار به آﻥجا برمـﻰگردند، ممکن است با هم ارتباطی داشته باشند یا نداشته باشند، و حتا ممکن است به یـکدیگر نیازی هم نداشته باشند. در غرب خانواده تشکیل مـﻰشود فقط برای ایـنکه شب جایی برای خوابیدن داشته باشند، درحالـﻰکه خانواده قرار است بنیان عشق و عاطفه و احساسات انسان باشد. این رعایت نکردن حدود باعث شده بنیاﻥهای خانواده در غرب از هم بپاشد، و در ایران.  ایران چهارمین کشور دنیاست، از نظر آمار طلاق! مملکتی که نه تنها دینش، که عرف و سنتش مـﻰگفت زن باید با لباس سفید وارد خانـﻪی شوهر شود و با لباس سفید هم برود، در رتبـﻪی چهارم طلاق در جهان قرار گرفته است، که آمار بسیار خطرناکی است. چـرا این بنیان از هم پاشیده؟ برای ایـنکه قرار بر این بود که خانواده تشکیل شود، و قرار بود انسجام خانواده بر پایـﻪی مهر دو فرد به یــکدیگر باشد، و این دو نفر فقط هـﻢدیگر را بخواهند. اما ایـﻦگونه نشد، برای ایـﻦکه افراد مختلف جذابیـﺖهای مختلف دارند. اگر بـهترین و مناسـﺐترین شخص در یک زمان برای شما فرد خاصی باشد، پس از مدتی جذابیت خود را از دست مـﻰدهد، اگر قرار باشد شما چپ و راست بزنید، افراد بـهتری پیدا مـﻰشوند. الان در غرب بحث ارتباطات جنسی دیگر به عاطفه ربطی ندارد، فقط تنوﻉطلبی است. 431 نوع ارضاء در غرب دارند، و دنبال چهارصد و سی و دومی آن هستند! و بحث خانواده و ازدیاد نسل نیست، و این بحث کاملاً انحرافی و حیوانی شده است.

از یک سایت اینترنتی در غرب شکایت کردند و این سایت جریمه و توقیف شد! این سایت یک دوربین فیلـﻢبرداری مخفی را در اتاق پرو یک فروشگاه زنانه قرار داده بود، و وقتی فردی وارد اتاق مـﻰشد، پخش مستقیم مـﻰکرد. پرسش: در غربی که ایـﻦقدر فضای ارتباطات جنسی باز است و با ایـﻦهمه فیلم و سی دی، این کار چه جذابیتی برای مردم دارد؟
پاسخ: نتیجـﻪی رواﻥشناسی این است که در غرب دنبال آن نوع ارضاء نیستند، فقط در پی تنوع هستند، فقط باید یک چیز جدید باشد، هرچه باشد مهم نیست.

تنوﻉطلبی و طمع در بین مردان و زنان خصوصیتی است که هیـچگاه پایانی ندارد، صدای جذاب بعد از مدتی دیگر جذاب نیست، صورت و رفتار جذاب هم به همین شکل. همه ایـﻦگونه هستیم. لذا مـﻰگویند در تنوﻉطلبی فقط بگو «الف»، «ب» را نگو! چون اگر گفتی باید تا آخرش را بگویی، چارﻩای نخواهی داشت. قرار است چهار روز زندگی کنیم، مـﻰخواهیم شب که مـﻰخوابیم احساس نکنیم که یک حیوان خوابیده. تنوﻉطلبی انسان را به جاهایی مـﻰکشاند که راه برگشتی ندارد. امروز فکر مـﻰکنی که غریزﻩی جنسی دنبال زیبایی مـﻰگردد، در غرب، غریزﻩی جنسـﻰای هست که دنبال زشتی مـﻰگردد! فقط بگو «الف»، کسی که امروز مـﻰگوید من به غیر از تو و حواس تو و چشم و صدا و روح تو به هیچ چیز دیگر فکر نمـﻰکنم، گرچه راست مـﻰگوید، دو ماه دیگر و وقتی چهار گزینـﻪی عشق وجود نداشته باشد، چیز دیگری خواهد گفت، مطمئن باش. چه پسر و چه دختر. اگر انسانی نخواهد بر مقیدات دینی خودش پایبند باشد، عاقبت محتومی ندارد، و معلوم نیست به کجا مـﻰرود.

لطفا کمی تفکر و تأمل ...


کلمات کلیدی: تنوع طلبی